Tájékoztatjuk játékosainkat, hogy a regisztráció során vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) 20. § (1) bekezdésében rögzített törvényi kötelezettségnél fogva Társaságunk a jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóval közli a játékosokkal a weboldalon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeit.
Az adatkezelésre a www.emaffia.hu internetes oldalon található internetes tartalmak játékosainak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, mely nyilatkozat tartalmazza a játékosok kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználásra kerüljenek.

1. Az adatkezelő:
név: "TOPBAND" Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 8105 Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 50. 4. em. 14.
Cégjegyzékszám: Cg.19-09-515544

2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a www.emaffia.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

3. Az online szerepjáték során kezelt adatok köre:
felhasználói név,
e-mail cím,
jelszó,
nem,
számlázási név, cím

4. Az adatkezelés célja:
A weboldalt üzemeltető adatkezelő a játékosok adatait a játékban való részvétel, a szolgáltatások igénybevétele, egyes szolgáltatások ellenértékének számlázása, kapcsolattartás és kommunikáció céljából kezeli.

Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, az általa eltérő céllal kezelt személyes adatokat nem kapcsolja össze.

5. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő a 3. pont szerinti személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg a játékos kezdeményezésére a regisztráció megszüntetésre nem kerül. Az online játékból való kizárás azonban nem jár együtt a kezelt adatok törlésével. Amennyiben a játékos az online szerepjátékban olyan szolgáltatást vesz igénybe, melyért az adatkezelő ellenértékét számít fel és számlát állít ki, úgy azon adatok tekintetében, amelyek e szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatokon szerepelnek (a játékos által megadott számlázás név, cím, továbbá a megrendelt Szolgáltatás), valamint a számviteli szabályok által ezek alátámasztására szolgáló adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 évig kerülnek tárolásra. Ezen adatkezelés kötelező.

6. Az adatkezelésre és adatok megismerésére jogosultak:
A személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek kezelhetik az Info törvényben foglalt alapelvek megtartása mellett.

7. Adattovábbítás:
7.1. Az adatkezelő a személyes adatokat a jelen tájékoztatóban írt céloktól eltérő célra nem használhatja fel. Személyes adat harmadik személy részére csak az érintett kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján továbbítható, ide nem értve, ha az adattovábbítást törvény ettől eltérően, kötelező erővel előírja.

Harmadik személy részéről érkező adatkérés esetén az adatkezelő minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

8. Cookie-k elhelyezése és azok fajtáira vonatkozó tájékoztató:
A cookie a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k előnye tehát a felhasználókra nézve:
- segítheti a szolgáltatót, ha információkat, vagy termékeket keres
- időt takarítanak meg a felhasználó számára és egyes weboldalakon történő böngészést is megkönnyítik (az oldal ismételt látogatásakor nem kell elvégezni a korábban az adott oldalon elvégzett beállításokat)
A cookie-k nem hordozhatnak vírusokat és önmagukban a felhasználó azonosítására sem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A weboldal cookie-kat helyezhet el a játékos böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt ő kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor.

Weboldalunk az alábbi cookie-kat használja:
PHPSESSID - Látogató azonosító (kosár, bejelentkezési állapotok tárolására) - A böngésző bezárásával megszűnik

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a cookie-k elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A cookie-k kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. Amennyiben nem akarja, hogy a weboldalunkon keresztül a cookiek telepítésre kerüljenek a számítógépére, akkor állítsa be böngészőjét ennek megfelelően.

Tájékoztatjuk játékosainkat, hogy weboldalunk igénybe veszi az alábbi weboldalak szolgáltatásait: facebook, google. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen weboldalak igénybe vétele során a fenti táblázatban felsoroltakon kívül további cookiek elhelyezésére is sor kerülhet.

9. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adataik kezeléséről a játékosok tájékoztatást kérhetnek. A játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a játékos számára az általa kezelt adatairól, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A játékos kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését vagy zárolását. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a játékos az adatai törlését kéri, úgy az együtt jár a regisztráció megszűnésével is, mely a játékban való részvétel, a játék használatának megszűnését is eredményezi.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáskérés a "TOPBAND" Kft. székhelycímére küldött ajánlott vagy ajánlott tértivevényes levélben kérhető. E-mail címünkre küldött kérelem esetében a tájékoztatáskérés csak akkor fogadható el, ha az a játékos regisztrált e-mail címéről érkezett.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

10. Jogérvényesítési lehetőségek:
A játékos – ha a személyes adatok védelméhez való illetve a személyes adat kezeléssel kapcsolatos joga sérült – közvetlenül az adatkezelőhöz fordulhat. Jogérvényesítési lehetőségeit gyakorolhatja az Info törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt, fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c)

TOPBAND Kft.